بيمارستان ايرانشهر
كد كاربر
كلمه عبور
جهت بيماران بستري در شماره پذيرش شماره پرونده
و در باكس بعدي شماره سريال را وارد نمائيد
بيمارستان فوق تخصصي ايرانشهر